เกี่ยวกับเรา

แนะนำ BISFF (Introducing BISFF)
เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพหนึ่งในเวทีระดับนานาชาติ ในการแสดงผลงานภาพยนตร์ของนักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลก เทศกาลฯเกิดขึ้นจากการเล็งเห็นศักยภาพด้านภาพยนตร์ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคต อีกทั้งตัวเทศกาลยังมุ่งเน้น ที่จะสร้างพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนและนักวิชาชีพด้านภาพยนตร์ในแขนงต่างๆเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในด้านภาพยนตร์ ในแต่ละปีทางเทศกาลฯ จึงมีการจัดอบรมหรือสัมมนาด้านภาพยนตร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เทศกาลนักเรียน นักศึกษานานาชาติ กรุงเทพ ได้จัดขึ้นมาแล้ว 4 ครั้ง ในปี 2010 – 2013 ซึ่งได้รับการตอบรับในวงกว้างอย่างดีเยี่ยม ทำให้เกิดเทศกาลฯ ครั้งที่ 5 ขึ้น ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557

วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระดับนานาชาติ ในการเผยแพร่ผลงาน ภาพยนตร์ที่ผลิต โดยนักเรียน นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองด้านภาพยนตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสาขาภาพยนตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตลอดจน ทักษะต่างๆ ในงานผลิตภาพยนตร์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสาขาภาพยนตร์หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถทางด้านภาพยนตร์รวมถึงการส่งงเสิรมให้เกิดการพัฒนา ทักษะทางด้านภาพยนตร์เพื่อนำไปต่อยอดในวิชาชีพต่อไปในอนาคต