Festival Program

โปรแกรมภาพยนตร์ที่     จัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์นักเรียน นักศึกษานานาชาติครั้งที่ 5 International Competition การประกวดภาพยนตร์ระดับอุดมศึกษา โดยรับเฉพาะ ภาพยนตร์ท่ีผลิตโดยนักศึกษาที่เรียนในสถาบันการศึกษาที่ สอนดานภาพยนตร์ในต่างประเทศเท่านั้นโดยเน้นไปท่ีการ แข่งขันผลงานภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ แต่ละเรื่องถูกคัดเลือกโดยคณะ กรรมการ Thai Competition การประกวดภาพยนตร์ระดับอุดมศึกษาโดยรับเฉพาะ ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักศกึษาที่เรียนในสถาบนัการศึกษาที่ สอนด้านภาพยนตร์ในประเทศเท่านั้นโดยเน้นไปที่การ แข่งขันผลงานภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการ สอนด้านภาพยนตร์และสาขาทที่เกี่ยวข้อง BIG KIDS เปนการประกวดภาพยนตร์ท่ีผลิตโดยนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาในประเทศไทยที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นการประกวดโดย ไม่จํากัดหัวข้อเพื่อให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง อิสระและหลากหลาย BISFF SPECIAL PROGRAM โปแกรมที่ถูกจัดขน้ึ เป็นพเิศษเพื่อ รวบรวมหนังนักเรียน นักศึกษาที่น่าสนใจในแง่มมุต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโปรแกรมพิเศษจากกลุ่มคนทําหนังที่สุด - Young ASEAN Filmmaker Spotlight - Young Animation Filmmaker - International Film School - Thai University Showcase -… Read More