Activity

 

image

 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเป็นผู้กำกับการแสดง

วันพุธที่ 29 เมษายน 2557

เวลา 17.30 – 19.30 น.

ชั้น 4 ห้อง Meting Room (401)

โดยครูบิว อรพรรณ อาจสมรรถ

ศาสตร์การแสดงเป็นอีกศาสตร์ที่สําคัญอยู่คู่กับภาพยนตร์ การที่จะได้ภาพยนตร์ที่ดีสักหน่ึงเรื่องก็ต้องได้ นักแสดงที่ดี แต่จะทํา

อย่างไรให้ได้นักแสดงที่นั่นคือต้องมีอาจารย์ผู้สอนการแสดงที่ดี ซึ่งการอบรมสัมมนาในหัวข้อนี้จะแสดง ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน

การแสดงและนักแสด เพื่อทำให้ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องออกมาสมบูรณ์จากการแสดงที่ดี

 

 

 

maxresdefault

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง SoundforPost Production

วันเสาร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2557

เวลา 17.30 – 19.30 น.

ชั้น 4 ห้อง Meeting Room ( 401 )

โดยคุณไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์

การออกแบบงานเสียงประกอบในภาพยนตร์เป็นขั้นตอนหนึ่งในการผลิตภาพยนตร์ โดยงานเสียงประกอบถือเป็นสิ่งสำคัญที่

ช่วยเพิ่มอรรถรสในงานภาพยนตร์ ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการเรียนรู้เทคนิควิธีการทำเสียงประกอบ

ภาพยนตร์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถนำความรู้ไปใช้ในงานทำเสียงประกอบมากยิ่งขึ้น

 

 

 

เต๋อ

สัมมนาหัวข้อภาพยนตร์ Indy กับวิธิการโปรโมท

วันอาทติย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557

เวลา 17.30 – 19.30 น.

ชั้น 4 ห้อง Meeting Room ( 401 )

โดยคณุเต๋อ นวพล ธํารงค์รัตนฤทธ์ิ

กระแสภาพยนตร์นอกกระแสในไทยตอนนี้กำลังเป็นที่จับตามองและผลงานก็ถูกแพร่หลายไปตามเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆใน

หลายๆ ประเทศ และภาพยนตร์ก็ได้รับความสนใจในหมูวัยรุ่นในไทย ร่วมมาไขข้อข้องใจของการโปรโมทภาพยนตร์นอกกระแสกับผู้กำกับที่

ถูกจับตามองมากที่สุดในขณะนี้