Our News

Category:

Festival Program

film Programโปรแกรมภาพยนตร์ที่

 

 

จัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์นักเรียน นักศึกษานานาชาติครั้งที่ 5

International Competition

การประกวดภาพยนตร์ระดับอุดมศึกษา โดยรับเฉพาะ ภาพยนตร์ท่ีผลิตโดยนักศึกษาที่เรียนในสถาบันการศึกษาที่ สอนดานภาพยนตร์ในต่างประเทศเท่านั้นโดยเน้นไปท่ีการ แข่งขันผลงานภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ แต่ละเรื่องถูกคัดเลือกโดยคณะ กรรมการ

Thai Competition

การประกวดภาพยนตร์ระดับอุดมศึกษาโดยรับเฉพาะ ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักศกึษาที่เรียนในสถาบนัการศึกษาที่ สอนด้านภาพยนตร์ในประเทศเท่านั้นโดยเน้นไปที่การ แข่งขันผลงานภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการ สอนด้านภาพยนตร์และสาขาทที่เกี่ยวข้อง

BIG KIDS

เปนการประกวดภาพยนตร์ท่ีผลิตโดยนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาในประเทศไทยที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นการประกวดโดย ไม่จํากัดหัวข้อเพื่อให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง อิสระและหลากหลาย

BISFF SPECIAL PROGRAM

โปแกรมที่ถูกจัดขน้ึ เป็นพเิศษเพื่อ รวบรวมหนังนักเรียน นักศึกษาที่น่าสนใจในแง่มมุต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโปรแกรมพิเศษจากกลุ่มคนทําหนังที่สุด

- Young ASEAN Filmmaker Spotlight

- Young Animation Filmmaker

- International Film School

- Thai University Showcase

- BU FILM CAMP

- BU Degree Project